Novosti

Zašto postati pretplatnik portala “Praksa javnih nabavki u BiH”?

Kada smo došli na ideju da kreiramo portal za javne nabavke upravo ovakav kakav je on sada znali smo da nas puno posla čeka. Baviti se javnim nabavkama u praksi, iščitavati rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH, presude Suda BiH, stavove Agencije za javne nabavke BiH, zakonske i podzakonske akte, stručne publikacije i tekstove čini …

Zašto postati pretplatnik portala “Praksa javnih nabavki u BiH”? Read More »

Savjetodavna preporuka o dobroj praksi proceduralnih koraka u primjeni izuzeća

Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu: Zakon o javnim nabavkama ili Zakon ili ZJN, su normirana članom 10. do 10f. Zakona. U tom smislu, budući da se radi o izuzećima od primjene, Zakon, u navedenim članovima, ne sadržava detalje i proceduralne korake za …

Savjetodavna preporuka o dobroj praksi proceduralnih koraka u primjeni izuzeća Read More »

Savjetodavna preporuka u vezi sa primjenom člana 52. Zakona

Obzirom da se ukazala potreba za pojašnjenjem primjene člana 52. Zakona o javnim nabavkama daje se sljedeća savjetodavna preporuka. Sukob interesa je definisan članom 52. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu: Zakon. Stav (1): Ugovorni organ preduzima odgovarajuće mjere kako bi efikasno spriječio, prepoznao i uklonio …

Savjetodavna preporuka u vezi sa primjenom člana 52. Zakona Read More »

Obaveza objave obavještenja o poništenju postupaka javne nabavke

Praćenjem sistema javnih nabavki u dijelu okončanja postupka javnih nabavki na Portalu javnih nabavki BiH (u daljem… Praćenjem sistema javnih nabavki u dijelu okončanja postupka javnih nabavki na Portalu javnih nabavki BiH (u daljem tekstu Portal), uočeno je da u slučaju poništenja postupaka javnih nabavki, ugovorni organi propuštaju obavezu da objave obavještenje o poništenju postupka …

Obaveza objave obavještenja o poništenju postupaka javne nabavke Read More »

Načelno mišljenje o provođenju i primjeni Pravilnika o nabavci usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama sa naglaskom na modalitete provođenja postupka, javnog otvaranja ponuda, izvještavanja itd.

Članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) predviđeno je da se na dodjelu ugovora koji za predmet javne nabavke ima usluge iz Aneksa II., koji je sastavni dio ovog zakona, primjenjuju odredbe ovog zakona, i to: odredbe koje se odnose na opšte principe, pripremu tehničke specifikacije, period na koji se …

Načelno mišljenje o provođenju i primjeni Pravilnika o nabavci usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama sa naglaskom na modalitete provođenja postupka, javnog otvaranja ponuda, izvještavanja itd. Read More »

Direktni sporazum

Članom 90. stav (1) Zakona, u primjeni direktnog sporazuma kao postupka nabavke male vrijednosti, prije svega je naznačeno da su ugovorni organi dužni osigurati poštivanje načela iz člana 3. Zakona o javnim nabavkama. Pored načela definisanih članom 3. Zakona, veoma je značajno i sekundarno načelo „najbolje razmjene vrijednosti za novac“.  Direktni sporazum, kao postupak nabavke …

Direktni sporazum Read More »

Nedostavljanje ponuda u postupcima nabavke prirodnih i zakonskih monopola

Od početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Agenciji za javne nabavke se obratio određeni broj ugovornih organa sa pitanjem oko nabavake prirodnih i zakonskih monopola, imajući u vidu da zakonodavac nije eksplicitno predvidio izuzeća za pomenute monopole kako je to bilo ranije propisano. Problem sa kojim se ugovorni organi suočavaju …

Nedostavljanje ponuda u postupcima nabavke prirodnih i zakonskih monopola Read More »

Član 5. stav (3) Zakona o javnim nabavkama – savjetodavno mišljenje

Imajući u vidu ozbiljnost posljedica u vezi sa primjenom člana 5. stav (3) Zakona o javnim nabavkama „Službeni glasnik BIH“, br. 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu: Zakon, uputnim se čini dati sljedeće savjetodavno mišljenje Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija): Članom 92. stav (3) Zakona utvrđene su nadležnosti …

Član 5. stav (3) Zakona o javnim nabavkama – savjetodavno mišljenje Read More »

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine razvila modul za Urede za reviziju u Bosni i Hercegovini (e-Revizija)

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine je u četvrtom kvartalu 2022. godine izvršila nadogradnju informacionog sistema e-Nabavke i razvila nekoliko specifičnih dodatnih modula kako za vanjske korisnike, tako i za specifične institucije s ciljem izvršavanja zadataka/aktivnosti iz njhovih nadležnosti.  Jedan od modula je i modul za Urede za reviziju u Bosni i Hercegovini (e-Revizija), …

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine razvila modul za Urede za reviziju u Bosni i Hercegovini (e-Revizija) Read More »

Započela izrada Strategije razvoja javnih nabavki 2024 – 2028

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine je, uz tehničku pomoć Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini, započela sa izradom Strategije razvoja javnih nabavki 2024 – 2028. Na ovaj način će biti kreiran strateški okvir za javne nabavke za period 2024 – 2028 koji će u fokusu imati …

Započela izrada Strategije razvoja javnih nabavki 2024 – 2028 Read More »

Primjena člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama

Imajući u vidu česte upite vezane za primjenu izuzeća iz člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, br. 39/14 i 59/22), daje se sljedeće savjetodavno mišljenje: Odredbom člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu: Zakon, propisano je da se …

Primjena člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Read More »

Informacija o dostavljanju Inicijative za izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH

Nakon provedene procedure prikupljanja mišljenja nadležnih organa i zainteresovanih strana, Agencija za javne nabavke BiH (u daljnjem tekstu: Agencija) je dostavila Inicijativu za izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH- koja odražava potrebu inkriminacije za određene slučajeve kršenja Zakona o javnim nabavkama i pripadajućih podzakonskih akata- Radnoj grupi za pripremu izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva Ministarstva …

Informacija o dostavljanju Inicijative za izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH Read More »

Objavljena Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama

Poštovani,  obavještavamo vas da je u “Službenom glasniku BiH”, broj 3/23 od 13.01.2023. godine, objavljena Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog …

Objavljena Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama Read More »

Priručnik za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Javne nabavke su izuzetno specifična oblast koju obilježava veliki obim transakcija i kompleksnost uloga svih učesnika. Javne nabavke, kao takve, su vrlo osjetljive na problem korupcije. Korupcija u javnim nabavkama isisava ionako nedovoljna sredstva iz javnih izvora, rezultira nekvalitetnim robama, uslugama i radovima, koji se vrše za potrebe države, te, svakako, potkopava povjerenje građana i …

Priručnik za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama Read More »

Vijeće ministara BiH donijelo tri podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki

Vijeće ministara BiH je na 85. vanrednoj sjednici održanoj 28.12.2022. godine, na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH, donijelo tri podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki: – Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama, – Odluku o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tačke …

Vijeće ministara BiH donijelo tri podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki Read More »

Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine je u cilju osiguranja primjene Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/22) pripremila, te uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine dana 05.12.2022. godine usvojila Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima …

Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki Read More »