Načelno mišljenje o provođenju i primjeni Pravilnika o nabavci usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama sa naglaskom na modalitete provođenja postupka, javnog otvaranja ponuda, izvještavanja itd.

Članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) predviđeno je da se na dodjelu ugovora koji za predmet javne nabavke ima usluge iz Aneksa II., koji je sastavni dio ovog zakona, primjenjuju odredbe ovog zakona, i to: odredbe koje se odnose na opšte principe, pripremu tehničke specifikacije, period na koji se zaključuje ugovor, pravnu zaštitu, objavu obavještenja o dodjeli ugovora i dobrovoljno ex ante obavještenje o transparenosti. Prema stavu (2) člana 8. Zakona, postupak dodjele ugovora iz gornjeg stava bit će uređen pravilnikom koji donosi Vijeće ministara BIH.

Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona- u daljem tekstu: Pravilnik- objavljen je u „Službenom glasniku BiH“, br. 2/23 od 10.01.2023. godine. 

Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama se uređuje način provođenja postupka javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama.

Član 3. stav (1) Pravilnika propisuje da za nabavku društvenih i drugih posebnih usluga iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: društvene i posebne usluge), ugovorni organ objavljuje obavještenje o nabavci i ispravku obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki.

Člana 5. Pravilnika, koji reguliše početak postupka, stavom (3) i (4) propisuje da se javni poziv za nabavku društvenih i drugih posebnih usluga objavljuje na Portalu javnih nabavki, zajedno sa obavještenjem o nabavci iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika, te da se postavljanje zahtjeva za pojašnjenje javnog poziva i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano u sistemu „e-Nabavke“. Član 4. Pravilnika propisuje dva modaliteta nabavke ovih usluga, kako je propisano stavovima  (1) i (2) citiranog člana 

Po prvom modalitetu, ukoliko ugovorni organ nabavlja društvene i druge posebne usluge od jednog dobavljača, primjenjuje kriterij za dodjelu ugovora iz člana 64. Zakona, donosi Odluku iz člana 70. Zakona, te u slučaju dodjele ugovora zaključuje ugovor na period koji ne može biti duži od tri godine. Po drugom modalitetu, ukoliko pak ugovorni organ nabavlja društvene i druge posebne usluge od više dobavljača, period korištenja usluge ne može biti duži od tri godine računajući od dana objave obavještenja o nabavci. U ovom slučaju nije obavezno zaključenje ugovora, te se račun za pruženu uslugu može smatrati ugovorom.

Pregledom i analizom odredbi Pravilnika može se uočiti da zakonodavac nije propisao javno otvaranje ponuda kao obaveznu radnju prilikom provođenja procedure propisane Pravilnikom za javnu nabavku društvenih i drugih posebnih usluga iz Aneksa II Zakona, kao što je primjerice decidno propisano za otvoreni postupak (član 25. Zakona), ograničeni postupak (član 26. Zakona), pregovarački postupak s objavom obavještenja o nabavci (član 27. Zakona), pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (član 28. Zakona) i konkurentski zahtjev za dostavu ponuda (član 88. Zakona), slijedom čega ni na 
Portalu javnih nabavki u obavještenju o nabavci za proceduru propisanu Pravilnikom nije predviđena rubrika o mjestu i vremenu održavanja javnog otvaranja ponuda.

Također, član 7. stav (7) Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja oobavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki („Službeni glasnik BiH“ br. 80/22) propisuje:

„Obavještenje o nabavci za usluge iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,
b) nazivu predmeta ugovora,
c) opisu iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke
d) oznaci iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,
e) procijenjenoj ukupnoj vrijednosti ugovora,
f) tome da li se usluga nabavlja od jednog ili više dobavljača,
g) period trajanja ugovora ili korištenja usluge, 
h) mjestu izvršenja usluge,
i) roku za preuzimanje javnog poziva,
j) roku i adresi za prijem ponuda.”

Prema tome, vidljivo je da odredba ne predviđa u obavještenju o nabavci usluga iz Aneksa II ZJN podatak o javnom otvaranju ponuda, kao što je to slučaj u otvorenom i dr. postupcima.

U vezi obavještavanja i izvještavanja, član 6. Pravilnika propisuje: 

„(1) Ugovorni organ, istovremeno sa slanjem odluke o izboru izabranom ponuđaču, može objaviti dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 36. Zakona.

(2) Ugovorni organ objavljuje obavještenje o dodjeli ugovora na Portalu javnih nabavki u skladu sa članom 74. stav (2) Zakona. Objavom obavještenja o dodjeli ugovora smatra se da je dostavljen izvještaj iz člana 75. stav (1) Zakona.“
Dodatno, član 7. stav (8) Uputstva propisuje:

„Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,
b) nazivu predmeta ugovora,
c) opisu iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,
d) oznaci iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,
e) tome da li se usluga nabavlja od jednog ili više dobavljača,
f) periodu trajanja ugovora ili korištenja usluge, 
g) mjestu izvršenja usluge,
h) ugovoru (vrijednost, datum, dobavljač).”

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/365/nacelno-misljenje-o-provo-enju-i-primjeni-pravilnika-o-nabavci-usluga-iz-aneksa-ii-zakona-o-javnim-nabavkama-sa-naglaskom-na-modalitete-provo-enja-postupka-javnog-otvaranja-ponuda-izvjestavanja-itd