Obaveza objave obavještenja o poništenju postupaka javne nabavke

Praćenjem sistema javnih nabavki u dijelu okončanja postupka javnih nabavki na Portalu javnih nabavki BiH (u daljem…

Praćenjem sistema javnih nabavki u dijelu okončanja postupka javnih nabavki na Portalu javnih nabavki BiH (u daljem tekstu Portal), uočeno je da u slučaju poništenja postupaka javnih nabavki, ugovorni organi propuštaju obavezu da objave obavještenje o poništenju postupka javne nabavke. Podaci o poništenjima postupaka javnih nabavki koje Agencija povlači iz informacionog sistema „E-nabavke“ ne pokazuju realnu sliku, a upavo ti podaci su izvor informacija Evropskoj komisiji kada priprema ocjenu o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka punopravnom članstvu u EU.  

Članom 36. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br.39/14 i 59/22) (u daljem tekstu: Zakon) definisano je da „Sva obavještenja o nabavci, dodjeli ugovora, poništenju postupka javne nabavke, dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti i prethodno informacijsko  obavještenje kao i sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku, ugovorni organ objavljuje na portalu javnih nabavki. Sažetak svih obavještenja objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”.“

Iz navedene odredbe jasno proizilazi obaveza ugovornih organa da objavljuju obavještenja o poništenju postupaka javnih nabavki, ali propušteno je da se Zakonom definiše rok do kojeg ugovorni organi moraju objaviti obavještenja o poništenju postupka javne nabavke. Nadalje, naknadni unos obavještenja o poništenju postupka nabavke je od utjecaja na statističke izvještaje koje priprema Agencija za javne nabavke, jer zbog navedenog, statistike poništenih postupaka javne nabavke ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu. 

Također želimo ukazati da neobjavljivanje obavještenja o poništenju postupka javne nabavke  narušava princip transparentnosti definisan članom 3. Zakona, a koji je najjače oružje u borbi protiv korupcije. 

Stoga skrećemo pažnju da je objava obavještenja o poništenju postupka nabavke obavezna u skladu sa odredbama Zakona, a naša preporuka je da, dok se u Zakonu ne definiše rok za objavu obavještenja o poništenju postupka javne nabavke na Portalu, ugovorni organ objavi obavještenje o poništenju postupka nabavke u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o poništenju postupka nabavke, u skladu sa pravnom analogijom.
 
Na ovaj način će se povećati transparentnost okončanja postupaka javnih nabavki, dobiti tačne i realne statistike, te time uticati na donošenje adekvatnih mjera za unapređenje sistema.
 
Ovdje također želimo skrenuti pažnju da su ugovorni organi u slučaju provođenja postupka direktnog sporazuma obavezni objaviti izvještaj o provedenom postupku direktnog sporazuma na Portalu u roku od 30 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, a što je utvrđeno članom 10. stav (2) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki („Službeni glasnik BiH“ broj 80/22). 

To znači da je obaveza ugovornog organa da objavi i podatke o poništenje direktnog sporazuma u roku od 30 dana od dana Odluke o poništenju postupka. Stoga je potrebno da svi ugovorni organe postupaju u skladu sa odredbama navedenog podzakonskog akta.

Ukazujemo da će Agencija za javne nabavke, u narednom periodu, pažljivo pratiti realizaciju navedenih preporuka od strane ugovornih organa, te da će u odnosu na suprotno postupanje ugovornih organa preduzimati i podnositi odgovarajuće prijave nadležnim organima zbog kršenja principa transparentnosti iz člana 3. Zakona.

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/366/obaveza-objave-obavjestenja-o-ponistenju-postupaka-javne-nabavke