Savjetodavna preporuka o dobroj praksi proceduralnih koraka u primjeni izuzeća

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/372/savjetodavna-preporuka-o-dobroj-praksi-proceduralnih-koraka-u-primjeni-izuzeca