Započela izrada Strategije razvoja javnih nabavki 2024 – 2028

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine je, uz tehničku pomoć Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini, započela sa izradom Strategije razvoja javnih nabavki 2024 – 2028.

Na ovaj način će biti kreiran strateški okvir za javne nabavke za period 2024 – 2028 koji će u fokusu imati šest prioritetnih područja, usklađenih sa strateškim prioritetima javnih nabavki Evropske unije:

– profesionalizacija ugovornih organa,
– uvođenje zelenih i društveno odgovornih javnih nabavki,
– digitalizacija procesa javnih nabavki,
– jačanje transparentnosti, integriteta i kvaliteta procesa javnih nabavki,
– jačanje centralizovanih javnih nabavki, 
– unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća tržištu javnih nabavki u BiH i ostalim zemljama.

U prethodnom periodu održan je prvi krug konsultativnih sastanaka sa ključnim učesnicima u procesima javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. Cilj ovih sastanaka je izrada situacione analize o stanju javnih nabavki u BiH po svim strateškim oblastima, koja će biti osnova za pripremu ključnih strateških ciljeva, te konačno i izradu Akcionog plana i same Strategije razvoja javnih nabavki za period 2024 – 2028.

U narednom periodu će Radna grupa Agencije, uz podršku angažovanih eksperata, organizovati niz konsultativnih sastanaka sa ciljem uključivanja što većeg broja učesnika i kvalitetne izrade Strategije.

Tehnička podrška se pruža u okviru Projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) u Bosni i Hercegovini, kojeg primarno finansira Švedska, a sufinansira i implementira UNDP u BiH.

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/354/zapocela-izrada-strategije-razvoja-javnih-nabavki-2024-2028