Načelni stav u vezi ID broja koji se unosi prilikom popunjavanja izjava o ispunjenosti uslova iz članova 45. do 52. Zakona o javnim nabavkama

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/385/nacelni-stav-u-vezi-id-broja-koji-se-unosi-prilikom-popunjavanja-izjava-o-ispunjenosti-uslova-iz-clanova-45-do-52-zakona-o-javnim-nabavkama