Primjena člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama

Imajući u vidu česte upite vezane za primjenu izuzeća iz člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, br. 39/14 i 59/22), daje se sljedeće savjetodavno mišljenje:

Odredbom člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu: Zakon, propisano je da se ovaj zakon ne primjenjuje na ugovor o javnoj nabavci usluga za sticanje, najam ili zakup, bilo kakvim finansijskim sredstvima, zemljišta, postojećih građevina ili druge nepokretne imovine ili prava koja se njih tiču.

Ova odredba isključuje ugovore koji imaju za svoj predmet sticanje, najam ili zakup, bilo kakvim finansijskim sredstvima, zemljišta, postojećih građevina ili druge nepokretne imovine ili prava koja se njih tiču. Stoga, ugovorni organ može koristiti ovo izuzeće za sticanje, najam ili zakup postojećih građevina ili druge nepokretne imovine ili prava koja se njih tiču.

Također smatramo za važnim naglasiti, da je preporuka kod ovih nabavki, da ugovorni organ ima donesen odgovarajući interni akt kojim će regulisati pravila za sticanje, najam ili zakup zemljišta, postojećih objekata ili druge nepokretne imovine ili prava koja iz njih proističu (jer je evidentno da se kod ovih nabavki troše veoma značajna finansijska sredstva).  

Internim aktom bi se trebale osigurati adekvatne procedure i isključiti  rizici za zloupotrebu ovih nabavki odnosno netransparentno trošenje javnih sredstava. 

Nadalje, a kada su u pitanju nabavke koje su izuzete od primjene Zakona, napominje se da ugovorni organ ima obavezu donošenja odluke koja, osim zakonske osnove za izuzeće od primjene Zakona, sadrži osnovne elemente iz stava (1) tač. b), c) i d) člana 18. Zakona, te dostavljanja izvještaja u sistem „E-nabavke“ u skladu sa članom 10. Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu „E-nabavke“ („Službeni glasnik BiH“, br. 80/22).

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/352/primjena-clana-10a-tacka-a-zakona-o-javnim-nabavkama?fbclid=IwAR2GNhKw4RD00stqi-YNkrlnPZ4HFT3jmuJbqsrdSPr7f8Fzp6YV14z2m-g