Prekršaji i prekršajni postupci u javnim nabavama – za tnd.ba piše Josip Jakovac, ovlašteni trener AJN BiH

 1. Nabava robe, radova ili usluga bez provođenja postupaka javne nabave propisanih ovim Zakonom, osim u slučajevima kada je to zakonom dopušteno.
 2. Nezaštita podataka koje dostavi gospodarski subjekt, označivši ih kao povjerljive, a koji prema odredbama ZJN mogu biti proglašeni povjerljivima.
 3. Nepoštivanje uvjeta i načina javne nabave prema procijenjenim vrijednostima te dijeljenje vrijednosti nabave s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka nabave.
 4. Primjena pregovaračkog postupka bez objave obavijesti suprotno odredbama čl. 21., 22., 23., 24. i 28. ZJN.
 5. Nedostupnost tenderske dokumentacije svim gospodarskim subjektima koji je traže, sukladno obavijesti o javnoj nabavi, odnosno nemogućnost uvida u nju.
 6. Nepoštivanje rokova za primanje zahtjeva za sudjelovanje i ponuda.
 7. Nepoštivanje važećih tehničkih standarda, propisa ili normi pri pripremi tehničke specifikacije.
 8. Nedostava odluka za koje je ZJN propisana obveza dostavljanja ponuditeljima u postupku javne nabave.
 9. Nedovršavanje postupka javne nabave zaključivanjem ugovora o javnoj nabavi ili odlukom o poništenju.
 10. Zaključivanje ugovora o javnoj nabavi koji nije sukladan s odabranom ponudom i uvjetima određenima u tenderskoj dokumentaciji.
 11. Nečuvanje dokumentacije o javnoj nabavi, sukladno propisima o arhiviranju dokumenata.
 12. Ustupanje postupka nabave ili ovlasti trećoj osobi ili osobi koja nije ugovorno tijelo prema ZJN kako bi se izbjegla njegova primjena.
 13. Nepredavanje tražene dokumentacije URŽ-u ili ometanje uvida u dokumentaciju na zahtjev URŽ-a.
 14. Neprovođenje rješenja URŽ-a.
 15. Prilagođavanje predmeta ugovora, natječajnih uvjeta, tehničkih specifikacija ili drugih elemenata javnog poziva konkretnom ponuditelju ili dodjela ugovora ponuditelju koji je sudjelovao u pripremi natječajne dokumentacije ili nekog njenog dijela, a da nije dokazao da nije bio u povoljnijem položaju.
 16. Nedostava izvješća o dodijeljenom ugovoru.
 17. Nedonošenje plana nabava i objava istog na internetskoj stranici ugovornog tijela.
 18. Nastavak postupka javne nabave, zaključenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma tijekom suspenzivnog djelovanja žalbe suprotno članku 110. ZJN.