Načelni stav vezan za primjenu člana 45. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/376/nacelni-stav-vezan-za-primjenu-clana-45-stav-2-tacka-a-zakona-o-javnim-nabavkama