Informacija o dostavljanju Inicijative za izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH

Nakon provedene procedure prikupljanja mišljenja nadležnih organa i zainteresovanih strana, Agencija za javne nabavke BiH (u daljnjem tekstu: Agencija) je dostavila Inicijativu za izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH- koja odražava potrebu inkriminacije za određene slučajeve kršenja Zakona o javnim nabavkama i pripadajućih podzakonskih akata- Radnoj grupi za pripremu izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva Ministarstva pravde BiH na daljnje nadležno postupanje.

Naime, imajući u vidu potrebu inkriminacije određenih slučajeva kršenja Zakona o javnim nabavkama i pripadajućih podzakonskih akata, nacrt ZIDZJN je sadržavao krivičnu odredbu za pomenuto, međutim, uvažavajući mišljenja Ministarstva pravde BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH na nacrt ZIDZJN da je uputnije da ova krivična odredba bude dijelom krivičnog zakonodavstva, Agencija je pripremila odgovarajući nacrt Inicijative za izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH koja odražava potrebu inkriminacije za određene slučajeve kršenja Zakona o javnim nabavkama i pripadajućih podzakonskih akata Radnoj grupi za pripremu izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva Ministarstva pravde BiH.

U svrhu što kvalitetnije i adekvatnije pripreme formulacije finalnog teksta odredbe, Agencija je zatražila i pribavila mišljenja od slijedećih nadležnih institucija:

1. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
2. Sud BiH
3. Tužilaštvo BiH
4. Agencija za istrage i zaštitu BiH
5. Glavna služba za reviziju javnog sektora RS

Dodatno, Agencija je na svojoj stranici i putem portala objavila javni poziv za dostavljanje mišljenja, komentara i sugestija na Inicijativu (LINK), u skladu sa čim su zaprimljeni komentari slijedećih institucija i zainteresovanih strana:

1. Konkurencijsko vijeće BiH
2. OECD SIGMA
3. OHR
4. USAID
5. ANAC
6. MUP USK
7. Elektroprivreda BiH
8. J.P. Autoceste FBiH
9. Transparency International BiH
10. Fond otvoreno društvo
11. Udruženje građana Tender
12. SACOM
13. Institut IG
14. Gosp. Miralem Kovačević
15. Gosp. Alma Kaloper
16. Gosp. Duško Hindić
17. Gosp. Namik HKM BA

Nakon analize stanja, a imajući u vidu posebno mišljenje VSTV-a, te nadležnost Agencije koja je propisana članom 92. Zakona o javnim nabavkama i činjenicu da u Agenciji ne postoji ekspertiza krivičnopravne provinijencije, Inicijativa sa svim pribavljenim mišljenjima i komentarima nadležnih institucija i zainteresovanih strana je dostavljena na daljnju nadležnost (na osnovu člana 13. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH) posebnoj Radnoj grupi za pripremu izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva BiH Ministarstva pravde BiH, kako je i sugerisano u mišljenju VSTV.

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/348/informacija-o-dostavljanju-inicijative-za-izmjene-i-dopune-krivicnog-zakona-bih