Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine razvila modul za Urede za reviziju u Bosni i Hercegovini (e-Revizija)

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine je u četvrtom kvartalu 2022. godine izvršila nadogradnju informacionog sistema e-Nabavke i razvila nekoliko specifičnih dodatnih modula kako za vanjske korisnike, tako i za specifične institucije s ciljem izvršavanja zadataka/aktivnosti iz njhovih nadležnosti. 

Jedan od modula je i modul za Urede za reviziju u Bosni i Hercegovini (e-Revizija), čiji je cilj omogućiti jednostavan pristup podacima o javnim nabavkama koji su predmet postupka revizije svih Ureda za reviziju u Bosni i Hercegovini. 

Razvijeni modul e-Revizija podrazumijeva korisnički profil u informacionom sistemu e-Nabavke za četiri Ureda za reviziju u Bosni i Hercegovini, i to:

1. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine;
2. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine;
3. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske;
4. Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. 

U zavisnosti od administrativnog/ih nivoa za koji/e je nadležan određeni Ured za reviziju u Bosni i Hercegovini, u informacionom sistemu e-Nabavke, pristup podacima o javnim nabavkama i/ili mogućnosti generisanja velikog broja predefinisanih izvještaja, može se vršiti samo za taj nivo nadležnosti.

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine je nakon finaliziranja svih aktivnosti u procesu nadogradnje informacionog sistema e-Nabavke vezano za modul e-Revizija, krajem prošle godine, započela i proces automatske sinhronizacije velike količine podataka s ciljem puštanja modula e-Revizija u produkciju, odnosno ustupanju istog gore navedenim institucijama.

Proces sinhronizacije velike količine podataka je okončan, te nakon izvršenog testiranja funkcionalnosti modula e-Revizija, stekli su se uslovi za kreiranjem korisničkih naloga koje će koristiti Uredi za reviziju u Bosni i Hercegovini svih nivoa vlasti.

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine kontinuirano radi na unapređenju svih svojih servisa, te u saradnji i sa drugim relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini, uz velike napore, čini da prednosti koje pruža informacioni sistem e-Nabavke budu dostupne što većem krugu zainteresovanih korisnika. 

Kontinuirano unapređenje postojećih i razvoj novih funkcionalnosti/modula informacionog sistema e-Nabavke je jedan od prioriteta Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine koji u konačnici ima za cilj povećanje transparentnosti, a što predstavlja jedan od osnovnih principa na kojima generalno počiva sistem javnih nabavki.

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine svim Uredima za reviziju u Bosni i Hercegovini želi uspješno korištenje novog modula e-Revizija, te se nadamo da će isti uveliko olakšati i ubrzati obavljanje zadataka/aktivnosti iz nadležnosti Ureda.

U narednom periodu, a najkasnije do oktobra 2023. godine, očekujemo puštanje u produkciju i drugih zaista velikih unapređenja informacionog sistema e-Nabavke.

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/357/agencija-za-javne-nabavke-bosne-i-hercegovine-razvila-modul-za-urede-za-reviziju-u-bosni-i-hercegovini-e-revizija