Nova verzija kratkog naputka za nove funkcionalnosti u sustavu e-NabavePreuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/hr/news/380/nova-verzija-kratkog-naputka-za-nove-funkcionalnosti-u-sustavu-e-nabave