Vijeće ministara BiH donijelo tri podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki

Vijeće ministara BiH je na 85. vanrednoj sjednici održanoj 28.12.2022. godine, na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH, donijelo tri podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki:

– Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama,

– Odluku o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tačke c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga,

– Odluku o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 51. stav (1) tačke c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja ili bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga.

Ovi podzakonski akti su doneseni radi potpunije i adekvatne primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama se uređuje način provođenja postupka javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama, te je zasnovan na principima transparentnosti, jednakog tretmana i nediskriminacije, pravične i aktivne konkurencije i efikasnijeg  trošenja javnih sredstava.

Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama nosi oznaku EI, kao potvrdu odgovarajuće usklađenosti sa pravnom stečevinom Evropske unije u ovoj oblasti.

Ponuđač je obavezan, uz zahtjev za učestvovanje ili ponudu, dostaviti odluke iz članova 50. i 51. Zakona o javnim nabavkama, koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost usluga i radova.

Cilj donošenja ovih odluka je unficiranje obrasca izjave i smanjivanje mogućnosti pogreške, kako kod ugovornih organa tako i kod ponuđača u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom ili bez objave obavještenja o nabavci  i takmičarskog dijaloga.

Pravilnik i odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, kada prestaje primjena ranijeg pravilnika i odluka.

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/343/vijece-ministara-bih-donijelo-tri-podzakonska-akta-iz-oblasti-javnih-nabavki