Nedostavljanje ponuda u postupcima nabavke prirodnih i zakonskih monopola

Od početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Agenciji za javne nabavke se obratio određeni broj ugovornih organa sa pitanjem oko nabavake prirodnih i zakonskih monopola, imajući u vidu da zakonodavac nije eksplicitno predvidio izuzeća za pomenute monopole kako je to bilo ranije propisano.

Problem sa kojim se ugovorni organi suočavaju prilikom nabavke prirodnih i zakonskih monopola je taj da ponuđači iz oblasti sektorskih djelatnosti neće/ne žele da učestvuju postupcima predmetnih javnih nabavki.  

Ukoliko ponuđači iz ovih oblasti nastave sa praksom izbjegavanja dostavljanja ponuda u postupcima predmetnih javnih nabavki, što posljedično dovodi do uvođenja ugovornih organa u zonu neprimjenjivanja Zakona o javnim nabavkama, Agencija za javne nabavke će biti prinuđena da po službenoj dužnosti zatraži od Konkurencijskog vijeća BiH pokretanje postupaka, te da nadležnim tužilaštvima dostavi informacije o svim slučajevima u kojima je do sada, a od početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, obaviještena od strane ugovornih organa o problemima gdje ponuđači iz ove oblasti ne žele/neće da dostavljaju ponude u vezi sa predmetnim nabavkama.

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/360/nedostavljanje-ponuda-u-postupcima-nabavke-prirodnih-i-zakonskih-monopola