Primjena člana 52. Zakona o javnim nabavkama u postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma