UO NE MOŽE U IZJAŠNJENJU NA ŽALBENE NAVODE ISTICATI DA ŽALBA NIJE DOPUŠTENA