UGOVOR O JN SE MOŽE IZMIJENITI SAMO AKO SU KUMULATIVNO ISPUNJENI USLOVI IZ ČL. 75 STAV 5) OD A) DO C)