SVAKO DOSTAVLJANJE NOVOG DOKUMENTA NAKON OTVARANJA PONUDA PREDSTAVLJA DOPUNU PONUDE