DISPOZITIVOM SE RJEŠAVA O SVIM ZAHTJEVIMA STRANAKA O KOJIMA U POSTUPKU NIJE RIJEŠENO