Nabavka društvenih i drugih posebnih usluga (Aneks II) – Modaliteti nabavke, objava na Portalu i obaveza preuzimanja poziva na Portalu