UO U TD NE MOŽE TRAŽITI DA SVI LISTOVI-STRANICE PONUDE BUDU PARAFIRANI. TAKO PREKORAČUJE ZAKONSKA OVLAŠTENJA