UO MOŽE ZAHTIJEVATI DA IZJAVA IZ ČL 45 NE BUDE STARIJA OD 3 DANA OD DANA PREDAJE PONUDA