PONUĐAČ KOJI JE UČESTVOVAO NA E-AUKCIJI TE NIJE ZAVRŠIO KAO 1.NEMA OSNOVA DA POBIJA ODRŽAVANJE AUKCIJE TJ NIJE AKTIVNO LEGITIMISAN