KOD NABAVKE HRANE DEKLARACIJA PROIZVODA MORA BITI NAPISANA NA JEDNOM OD SL.JEZIKA U UPOTREBI U BIH