ELEKTRONSKI DOSTAVLJEN PODNESAK SMATRA SE PODNESENIM ONDA KADA JE EVIDENTIRAN NA UREĐAJU ZA PRIMANJE TAKVIH PORUKA