AKO JE UO PREDVIDIO TEHNIČKU SPECIFIKACIJU U SKLADU S ISTOM JE TREBAO PREDVIDJETI I USLOVE TEHNIČKE I PROFESIONALNE SPOSOBNOSTI PONUĐAČA