UKOLIKO JE UGOVOR VEĆ REALIZOVAN OŠTEĆENA STRANA MOŽE POKRENUTI POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE