AKO U TD NIJE TRAŽENO DA SE POPUNI NACRT UGOVORA PRIHVATLJIVA JE PONUDA KOD KOJE JE NACRT UGOVORA SAMO POTPISAN I OPEČAČEN