ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA MORA DA SADRŽI OBJAŠNJENJE CIJENE PONUDE