PONUDA SE CIJENI U TOKU POSTUPKA, AKO JE ZAKAZANA E-AUKCIJE PONUDA SE OCJENJUJE PRIJE ZAKAZIVANJA ISTE