OSIM KATALOGA I PROSPEKTA UO JE DUŽAN PRIHVATITI I IZJAVU OD PROIZVOĐAČA KAO DOKAZ USKLAĐENOSTI