KOD AKTUELNOG IZVODA IZ SUDSKOG REGISTRA SVAKA STRANA IZVODA MORA BITI OVJERENA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA