PROPISIVANJE USLOVA IZ ČL 46 NA ISTI NAČIN KAO I DOKAZE ZA TEHNIČKU I PROFESIONALNU SPOSOBNOST U SUPROTNOSTI JE SA ZAKONOM