NENAVOĐENJE U OBRASCU 1 DA SE NASTUPA KAO GRUPA PONUĐAČA NE MOŽE BITI RAZLOG ODBACIVANJA PONUDE