UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI SE ZAKLJUČUJE U SKLADU SA ZOO I ZA PONIŠTENJE ISTOG NADLEŽAN JE SAMO SUD