AKO SAMO JEDAN PONUĐAČ IMA EKSKLUZIVNO PRAVO NA ODREĐENOJ ROBI UO MOŽE PRIMIJENITI PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA