KREIRANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE-piše Samir Buljina