UNOS CIJENE PONUDE U SISTEM UKOLIKO JE PONUĐAČ ISKAZAO POPUST NA CIJENU PONUDE