UGOVORNA KAZNA NE SMIJE BITI VIŠA OD ZATEZNE KAMATE. MORA SE POŠTOVATI NAČELO JEDNAKOG DAVANJA