PROPISIVANJEM ZAHTJEVA DA STRUČNO LICE MORA BITI ZAPOSLENO KOD PONUĐAČA PREKRŠENE SU ODREDBE ČL 50