PRILIKOM KREIRANJA TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA UGOVORNI ORGAN TREBA VODITI RAČUNA DA ISTIM NE ISKLJUČI ODREĐENE PONUĐAČE