IZABRANI PONUĐAČ NA VIŠE LOTOVA NIJE DUŽAN ZA SVAKI LOT POSEBNO DOKAZE IZ ČL 45 DOSTAVLJATI