AKO JE PONUĐAČ PONUDIO ROK PLAĆANJA DUŽI OD OSTAVLJENOG MAXIMALNOG ROKA NJEGOVA PONUDA NIJE PRIHVATLJIVA PONUDA