TRAŽITI DA PONUĐAČI PORED IZJAVE IZ ČL 45 U PONUDI DOSTAVE I POTVRDU OD PORESKE JE U SUPROTNOSTI SA ZAKONOM