ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA SE NE MORA OBJAVLJIVATI NA WEB STRANICI UGOVORNOG ORGANA