UKOLIKO UO NIJE PRECIZIRAO DOKAZE ZA REGISTRACIJU OPREME NE MOŽE ODBITI PONUDU PONUĐAČA KOJI JE IZJAVU DOSTAVIO KAO DOKAZ