U SL.RAZLIKA IZMEĐU OBRASCA ZA CIJENU I OBRASCA ZA PONUDU U CIJENAMA PONUDA SE NE ODBACUJE