KOD NABAVKE REVIZORSKIH USLUGA UO TREBA PREDVIDJETI DA SE CIJENE DAJU U SKLADU S TARIFOM REVIZORSKIH USLUGA