POPUNJAVANJE NACRTA UGOVORA IAKO NIJE TRAŽENO TD NIJE RAZLOG ZA ODBACIVANJE PONUDE