ZUP SE SUPSIDIJARNO PRIMJENJUJE TE JE UO DUŽAN RIJEŠITI O ZAHTJEVU ZA POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE